REGULAMIN NEWSLETTERA

REGULAMIN NEWSLETTERA ZŚMK „Camerata Silesia”


Wstęp
1. Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
2. Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm., zwana dalej: „u.ś.u.d.e.”).
3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.


Rozdział 1 Definicje


Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);
Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści dotyczące działalności artystycznej Zespołu, w tym treści o charakterze informacji handlowej;
Strona – strona internetowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” dostępna pod adresem www.camerata.silesia.pl;
Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Newslettera ZŚMK „Camerata Silesia”;
Administrator – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice ‘Camerata Silesia” z siedzibą w Katowicach przy Placu Wolności 12a;
Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter;
Usługa – usługa Newsletter;


Rozdział 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Strony polegają na:
a) umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Strony,
b) przesyłaniu informacji Newsletter.
2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.


Rozdział 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Do korzystania ze Strony niezbędne jest:
a) urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych:
a) zastosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
b) użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
3. Administrator może publikować banery i linki do innych stron i Portalów internetowych. Korzystając z takiego banera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.


Rozdział 4 Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;
2. Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.


Rozdział 5 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
a) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez przesłanie prośby o wykreślenie z listy subskrybentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..;
b) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin lub z innych przyczyn leżących po stronie Administratora.
2. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia funkcjonowania Newslettera, bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.


Rozdział 6 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania otrzymanych danych osobowych jest Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” z siedzibą w Katowicach przy Placu Wolności 12a.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pisząc na adres pocztowy Zespołu lub adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Otrzymane dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie otrzymanej zgody w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych (Newsletter) a także zawarcia umowy o świadczenie Usługi i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane jedynie podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymania ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
6. Będziemy je przetwarzali do czasu rozwiązania umowy o świadczenie usług (wycofania zgody lub wypowiedzenia umowy przez Administratora) a także po jej zakończeniu w zakresie w jakim przepisy prawa obligują do tego administratora.
7. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego, tym samym rezygnując z usługi Newslettera. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie,  w szczególności poprzez przesłanie prośby o wykreślenie z listy subskrybentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
8. Użytkownik ma także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a w uzasadnionych sytuacjach - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych.
9. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.


Rozdział 7 Prawa autorskie


1. Zarówno układy treści zawartych na Stronie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, utwory muzyczne i inne treści, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.).
2. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
3. Można korzystać z tekstów zawartych na Stronie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Stronie w innym celu nie wymaga zgody Zespołu, pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii informacji w następującym brzmieniu „Tekst pochodzi ze strony www.camerata.silesia.pl” lub też imienia i nazwiska autora, jeżeli jest znany.


Rozdział 8 Reklamacje, zmiany Regulaminu


1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newslettera w przypadku zauważenia ich a także w przypadku otrzymania od Użytkownika zgłoszenia o nieprawidłowościach na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej Zespołu nowego brzmienia Regulaminu a także przesłania go za pośrednictwem Newslettera.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.


Rozdział 9. Postanowienia końcowe


Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.