DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2004-12-17

Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 2020-12-23

 

Status pod względem zgodności z  ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej funkcjonalności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

- treści nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie są tłumaczone na język migowy,

- nie wszystkie elementy na stronie dostępne są za pomocą klawiatury,

- niektóre pliki i ikony nie mają opisu alternatywnego,

- niektóre zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej.

Wyłączenia

-multimedia nadawane na żywo,

- multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,

- mapy,

- treści od innych podmiotów, do których modyfikacji instytucja nie jest uprawniona,

- treści, które nie zostały przez instytucję lub na jej rzecz wytworzone lub nabyte,

- treści prezentowane w internecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom,

- treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Bołdowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon +48 32 206 97 97.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura składania wniosków i skarg

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca może zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. W takiej sytuacji we wniosku powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” znajduje się w Katowicach przy Placu Wolności 12a w budynku Willi Goldsteinów na drugim piętrze.

Przestrzeń wokół budynku dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie położenia chodników.

Przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście z poziomu terenu/zero znajduje się z tyłu budynku, przy którym zamontowana jest winda. Przy windzie umieszczony jest domofon. Powierzchnia kondygnacji jest płaska, bez różnic poziomów, korytarze o szerokości minimum 120 cm. Umożliwiają bezpieczne poruszanie się.

W siedzibie nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do siedziby można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w systemy udzielające odpowiedzi głosowych, brak w nim także pętli indukcyjnej oraz oznaczeń dla osób słabowidzących i niewidomych.


Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem następujących środków wspierających komunikowanie się:

- kontakt telefoniczny: 32 206 97 97, 606 301 504,

- kontakt korespondencyjny: 40-078 Katowice, plac Wolności 12a,

- kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- przesyłanie wiadomości tekstowych i multimedialnych (SMS, MMS): 606 301 504,

- kontakt z wykorzystaniem komunikatorów internetowych, w tym kontakt audiowizualny poprzez Messenger/Facebook.

Podmiot nie zapewnia:

- tłumacza języka migowego w kontakcie bezpośrednim,

- tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

- urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.