najbliższe

KONCERTY


2024

XXXIII Festiwalu im. Adama Didura w Sanoku

Repertuar:

J.S.Bach - Preludium C- dur BWV 846 - opracowanie Andrzej Jagodziński (Trio)

Andrzej Jagodziński/Wiesława Sujkowska - Nie bądź obojętny (Trio)

Andrzej Jagodziński/Wiesława Sujkowska - Srebrny książę (Trio)

Samuel Barber - Agnus Dei (CS)

Olivier Messiaen - O sacrum convivium (CS)

Peteris Vasks - The Fruit of Silence (CS)

Andrzej Jagodziński – Requiem 

 


Wykonawcy:

Grażyna Auguścik

Agnieszka Wilczyńska

Wojciech Myrczek

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Andrzej Jagodziński Trio

 


26 września 2024 / godz.

Sanocki Dom Kultury

ul. Mickiewicza 24, Sanok

 


Więcej informacji wkrótce! :)


[eng] 

 

Reportoire: 

J. S. Bach - Prelude in C major BWV 846 - arranged by Andrzej Jagodziński (Trio) 

Andrzej Jagodziński / Wiesława Sujkowska - Do not be indifferent (Trio) 

Andrzej Jagodziński / Wiesława Sujkowska - The Silver Prince (Trio) 

Samuel Barber - Agnus Dei 

Olivier Messiaen - O sacrum convivium Peteris Vasks - The Fruit of Silence 

Andrzej Jagodziński - Requiem 


Contractors: 

Grażyna Auguścik 

Agnieszka Wilczyńska 

Wojciech Myrczek 

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 

Andrzej Jagodziński Trio


September 26, 2024 /  

House of Culture, Sanok

24 Mickiewicza, Sanok, Poland

 

More information soon! :)

 

67. WARSZAWSKA JESIEŃ

67. Warszawska Jesień

Więcej informacji wkrótce! :)


More information soon! :)

 

10. DNI MUZYKI UKRAIŃSKIEJ W WARSZAWIE

10. Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie 

Festiwal odbywa się rokrocznie stawiając sobie za zadanie promocję muzyki ukraińskiej, w naszym głębokim przekonaniu o ważności przedstawienia polskiej publiczności ukraińskiej kultury wysokiej.


Program: Ukraińska klasyka chóralna

Koncert w dwóch częściach:

cz. I 

Artem Wedel 

Wseniczna (Wigilia paschalna) 

- Priidite poklonimsya (Pójdźmy z pokłonem) 

- Blagoslovidushe moia Gospoda (Błogosław, duszo moja, Pana) 

- Bogoroditse Diwo, radujsia (Dziewico Maryjo, raduj się) 

z Liturhii (ze mszy świętej): 

- Myłosť myra (Łaska pokoju) 


Maksym Berezowski 

Pryczasni wirszi (wersety sakramentalne): 

- Radujtesia, prawedniji (Radujcie się, sprawiedliwi) 

- W pamiať wicznuju (W wiecznej pamięci) 

- Czaszu spasenija pryimu (Przyjmę kielich zbawienia) 

Z Liturhii (ze mszy świętej): 

- Mylosť miru (Łaska pokoju) 


Dmytro Bortnianski 

- Heruvimskaya No. 7 (Pieśń Cherubinów nr 7) 


cz. II 

Maksym Berezowski - koncert nr 3 „Ne otwerży mene...” 

Dmytro Bortnianski - koncert nr 32 „Skazhi mi, Gospodi, konchinu moyu” 

Artem Wedel - koncert nr 9 „Propowidnika wiry i slugu slowa” 

Artem Wedel - koncert nr 22 „Ty moja kripos'ť Hospedy”


Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Anna Szostak - dyrygentka


10 września 2024 / 19:00 

Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego 

ul. Modzelewskiego 59, Warszawa[eng]

10. Days of Ukrainian Music in Warsaw

The festival is held annually with the aim of promoting Ukrainian music, in our deep conviction of the importance of presenting Ukrainian high culture to the Polish audience.


Programme: Ukrainian choral classics

Concert in two parts:


part. I

Artem Wedel

Wseniczna (Easter Eve)

- Priidite poklonimsya (Let's go bowing)

- Blagoslovidushe moia Gospoda (Bless, my soul, the Lord)

- Bogoroditse Diva, rejoice (Virgin Mary, rejoice)

from the Liturgy (from the Holy Mass):

- Myłost myra (The Grace of Peace)


Maxim Berezovsky

Early verses (sacramental verses):

- Radujtesia, pravedniji (Rejoice, righteous ones)

- W pamiať wicznuju (In eternal memory)

- Chalice spasenija pryimu (I will receive the cup of salvation)

From the Liturgy (from the Holy Mass):

- Mylost Miru (The Grace of Peace)


Dmytro Bortniansky

- Heruvimskaya No. 7 (Song of Cherubim No. 7)


part. II

Maksym Berezowski - concert no. 3 “Ne opwerzi mene. . . ”

Dmytro Bortnianski - concert no. 32 "Skazhi mi, Gospodi, konchinu moyu"

Artem Wedel - Concert No. 9 “The Preacher of the Vortex and the Servant of the Word”

Artem Wedel - concert no. 22 "You my cripos'' Hospedy"Contractors:

The Katowice City Singers' Ensemble “Camerata Silesia” 

Anna Szostak - conductor


September 10, 2024 / 7 p.m. 

Concert Studio of Polish Radia im. W. Lutosławski

Modzelewskiego 59, Warsaw

 

19. GORCZYCKI FESTIWAL

Więcej informacji wkrótce! :) 


More information soon! :) 19. GORCZYCKI FESTIWAL

Więcej informacji wkrótce! :) 


More information soon! :)  

Camerata Silesia / (Wcale nie taka) Mała Msza Uroczysta

La petite messe solennelle, czyli Mała msza uroczysta, wcale nie jest taka mała, jak wskazuje na to jej tytuł. Wprost przeciwnie – mówi się o niej, że jest jednym z bardziej rozbudowanych utworów w dorobku Gioacchina Rossiniego, odczytywanym nawet jako swoisty duchowy testament.


A więc dlaczego „mała”? Msza powstała pierwotnie jako dosyć kameralne dzieło przeznaczone na niewielką obsadę. Powód był prozaiczny – miejsce jej prawykonania. Kaplica w paryskiej prywatnej rezydencji hrabiego Alexisa Pilleta-Willa przy rue Moncey nie była zbyt przestronna, dlatego Rossini postanowił rozpisać partyturę raptem na dwanaścioro śpiewaków, w tym czworo solistów, dwa fortepiany i harmonium.


Rossini nie krył, że liczba śpiewaków to nutowe odbicie dwunastu apostołów odwzorowane z fresku mistrza Leonarda da Vinci Ostatnia wieczerzy, jednak – jak zapewniał Boga – nie uświadczy się w tym gronie Judasza, a śpiew będzie con amore na chwałę Boską. Całość skwitował dowcipnie, uznając swoje dzieło za… ostatni grzech starości.


Rossini stworzył dzieło nadzwyczajne, głębokie, ale pełne lekkości, tak typowej dla pisanych przez niego wcześniej oper. Nie krył jednak niepewności co do wartości tego, co stworzył, i w dedykacji, zdradzającej wielki dystans do muzyki i samego siebie, oznajmiał: „Dobry Boże. Ta mała msza jest ukończona. Ale czy to muzyka sakralna czy raczej świętokradztwo? Urodziłem się dla opery buffa, jak wszyscy dobrze wiecie. Nie za wiele techniki, odrobina serca – to wszystko. Bądźcie błogosławieni i niech dany mi będzie raj”.


Kilka lat po premierze Rossini dokonał ponownej orkiestracji – jak sam mówił, tylko po to, aby nie zrobili tego inni. Dodał też dwie kompozycje instrumentalne: preludium religioso i fugę w Offertorium oraz sopranową arię O salutaris hostia opartą na hymnie św. Tomasza z Akwinu. Zastrzegł też, że można je wykonać dopiero po jego śmierci. A powód był prozaiczny. Papież, pomimo próśb Rossiniego, nie wyraził zgody na to, aby do wykonania dzieła zgodnie z przeznaczeniem – w świątyni – można było zaangażować głosy kobiece. Ot, kompozytor nie cenił katedralnych chórów chłopięcych. Niestety, papież nie przychylił się do prośby twórcy. Ostatnią wolę kompozytora uszanowano. Świat musiał poczekać do 24 lutego 1869 roku, by po raz pierwszy usłyszeć wersję zorkiestrowaną. Stało się to z okazji 77. urodzin Rossiniego – trzy miesiące po jego śmierci.


Alexandra Kozowicz


Program: Gioacchino Rossini - „Petite messe solennelle” na chór, kwartet solistów, fortepian i harmonium 


Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Iwona Hossa - sopran

Natalia Płonka - alt

Stanisław Napierała - tenor 

Remigiusz Nowak - bas

Michał Goławski - fortepian

Klaudiusz Jania - pozytyw

Anna Szostak - dyrygentka 


2 czerwca 2024 / 18:00 

NOSPR, Katowice


[eng]

La petite messe solennelle, or Little Solemn Mass, is not as small as its title suggests. On the contrary, it is said to be one of the more elaborate works in the oeuvre of Gioacchino Rossini, read even as a kind of spiritual testament.


So why “small”? The Mass was originally created as a rather intimate work intended for a small cast. The reason was prosaic – the place where it was first performed. The chapel in the Parisian private residence of Count Alexis Pillet-Will on rue Moncey was not very spacious, so Rossini decided to write the score quickly for twelve singers, including four soloists, two pianos and a harmonium.


Rossini made no secret of the fact that the number of singers is a musical reflection of the twelve apostles depicted in Leonardo da Vinci’s fresco The Last Supper, but – as he assured God – Judas will not be seen in this group, and the singing will be con amore for the glory of God. He dismissed the whole thing in a witty way, declaring his work to be. . . the last sin of old age.


Rossini created an extraordinary work, profound, but full of lightness, so typical of his earlier operas. However, he did not hide his uncertainty about the value of what he had created, and in a dedication that betrayed a great distance to music and himself, he declared: “Good God. This little mass is over. But is it sacred music or sacrilege? I was born for opera buffa, as you all know. Not too much technique, a little heart – that’s all. Be blessed and may paradise be given to me. ”


A few years after the premiere, Rossini orchestrated again - as he said, only to prevent others from doing so. He also added two intstrumental compositions: the preludium religioso and the fugue in Offertorium and the soprano aria O salutaris hostia based on the hymn of Saint Paul. Thomas Aquinas. He also stated that they could not be performed untill after his death. And the reason was prosaic. The Pope, despite Rossini's requests, refused to allow women's voices to be used to carry out the work as intended - in the temple. Oh, the composer didin't appreciate cathedral boys's choirs. Unfortunately, The Pope didin't agree to the author's request. The composer's last will was respected. The World had to wait until February 24, 1869 to hear the orchestrated version for the first time. It was on the occasion of Rossini's 77th birthday, three months after his death.


Alexandra Kozowicz


Program: Gioacchino Rossini - „Petite messe solennelle” for choir, soloist quartet, piano and harmonium. 


Contractors:

The Katowice City Singers' Ensemble "Camerata Silesia” 

Iwona Hossa - soprano

Natalia Płonka - alt

Stanisław Napierała - tenor 

Remigiusz Nowak - bass

Michał Goławski - piano

Klaudiusz Jania - positive 

Anna Szostak - conductor


June 2, 2024 / 6 p.m. 

NOSPR, Katowice


 

Eckelshausener Musiktage

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ 

Kiedy w górnej dolinie Lahntal pomiędzy miastem uniwersyteckim Margburg, a uzdrowiskiem Bad Laasphe, pomieszczenia kościołów, budynków przemysłowych, pałaców i stajni przekształcają się w podium muzyki, rozpoczynają się międzynarodowe Tygodnie Muzyki Kameralnej w Eckelshausen. 


„Words of Mystery” - Uroczysty koncert na zakończenie 


Program: 

cz. I.

Bartłomiej Pękiel  - Agnus Dei

o. Władysław Leszczyński OSPPE - Mandatum novum - with cello (basso continuo)

Olivier Messiaen - O sacrum convivium

Roxanna Panufnik - All Shall be Well (with cello)

Arvo Pärt - Da pacem Domine

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence

******

cz. II.

Paweł Łukaszewski - Nunc dimittis

Ola Gjeilo - Serenity (O Magnum Mysterium) (with cello)

Samuel Barber - Agnus Dei

Krzysztof Penderecki - Agnus Dei, Polskie requiem

Paweł Łukaszewski - Seven last words of Christ (with cello)


Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Marcin Zdunik - wiolonczela

Anna Szostak - dyrygent

 

19 maja 2024 / godz. 19:00

Stiftskirche, Klosterberg 1, 35083 Wetter (Hessen), Niemcy

 

[eng]

INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL

When in the upper Lahntal valley between the university town of Marburg and the spa town of Bad Laasphe, the rooms of churches, industrial buildings, palaces and stables are transformed into music venues, the International Chamber Music Weeks in Eckelshausen begin. 


„Words of Mystery” - Ceremional concert at the end

Program:

part I.

Bartłomiej Pękiel - Agnus Dei

o. Władysław Leszczyński OSPPE - Mandatum novum - with cello (basso continuo)

Olivier Messiaen - O sacrum convivium

Roxanna Panufnik - All Shall be Well (with cello)

Arvo Pärt - Da pacem Domine

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence

******

part II.

Paweł Łukaszewski - Nunc dimittis

Ola Gjeilo - Serenity (O Magnum Mysterium) (with cello)

Samuel Barber - Agnus Dei

Krzysztof Penderecki - Agnus Dei, polish Requeim

Paweł Łukaszewski - Seven last words of Christ (with cello) 


Performers: 

The Katowice City Singers' Ensemble „Camerata Silesia” 

Marcin Zdunik - cello 

Anna Szostak - conductor 

 


Maj 19, 2024 / 7 p.m.

Stiftskirche, Klosterberg 1, 35083 Wetter (Hessen), Deutschland  

 

Sacrum in Musica- 18.04 Muzyka Klasyczna

Festiwal „Sacrum in Musica” to koncerty o ekumenicznym charakterze, które wyróżniają się bogactwem gatunkowym muzyki, powstałej z duchowej i religijnej inspiracji. 

18 kwietnia, w czwartek, o 19:00 na jednej scenie pojawią się dwa wyjątkowe składy: Bielska Orkiestra Cavatina dyrygowana przez Jacka Obstarczyka oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” dyrygowany przez Annę Szostak. 

Program zachwyci każdego melomana!


Program: 

Antonio Vivaldi - Gloria RV 589 

Josef Suk - Medytacja na staroczeskim chorale „Święty Wojciech” Op. 35a

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence 

Arvo Pärt - The Deer's Cry

Ola Gjeilo - Song of the Universal 


Wykonawcy: 

Bielska Orkiestra Cavatina 

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” 

Jacek Obstarczyk - dyrygent 

Anna Szostak - dyrygentka 


18 kwietnia 2024 / godz. 19:00

Cavatina Hall

ul. Dworkowa 2, Bielsko-Biała


[eng]

The „Sacrum in Musica” festival includes concerts of ecumenical nature, distinquished by the richness of music genres resulting from spiritual and religious performances. 

On Thursday, April 18, at 7 p.m., one performance will be held by two unique ensembles: Cavatina Philharmonic Orchestra conducted by Jacek Obstarczyk and the Katowice City Singers's Ensemble „Camerata Silesia” conducted by Anna Szostak. 

The program will delight every music lover!

Program:

Antonio Vivaldi - Gloria RV 589

Josef Suk - Meditation on the Old Czech chorale "Saint Wenceslas" Op. 35a 

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence

Arvo Pärt - The Deer's Cry

Ola Gjeilo - Song of the Universal


Contractors: 

Cavatina Philhormonic Orchestra 

the Katowice City Singers' Ensemble „Camerata Silesia” 

Jacek Obstarczyk - conductor 

Anna Szostak - conductor 


April 18, 2024 / 7 p.m.

Cavatina Hall

2 Dworkowa STR, Bielsko-Biała

 

Miserere mei, Deus - Muzyka na Wielki Piątek

Tradycyjny koncert „Miserere mei, Deus – Muzyka na Wielki Piątek” w 2024 roku odbędzie już po raz trzynasty.


Przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyr. Anny Szostak, rokrocznie przyciąga do katowickiego kościoła pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła tłumy melomanów z całego regionu, którzy w tym roku ponownie zgromadzą się, by w szczególny sposób spędzić czas wielkopiątkowego wieczoru. 

Podczas koncertu tradycyjnie wykonane zostanie słynne „Miserere” Gregorio Allegriego oraz program przygotowany specjalnie na tegoroczną edycję wydarzenia. 

 

29 marca 2024 / godz. 23:00

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

ul. Mikołowska 32, Katowice


[eng]

The traditional concert "Miserere mei, Deus - Music for Good Friday" will take place for the thirteenth time in 2024.


The project was initiated by the Katowice City Singers' Ensemble "Camerata Silesia" conducted by Anna Szostak, every year attracts to the Church of St. Saint Apostles Peter and Paul crowds of music lovers from the entire region, who will gather again this year to spend Good Friday evening in a special way.

The concert will traditionally feature the famous "Miserere" by Gregorio Allegri and a program prepared especially for this year's edition of the event.


March 29, 2024 / 11 p.m.

Church of St. Saint Apostles Peter and Paul

32 Mikołowska STR, Katowice

 

Muzyka na Wielki Piątek

Koncert Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.


28 marca / godz. 18:00

ul. L. Solskiego 2

Katowice - Murcki


[eng]

Concert of the Katowice City Ensemble Singers' "Camerata Silesia" in the Roman Catholic Church Sacred Heart of Jesus.


28 march / 6 p.m. 

2 L. Sokolskiego STR, Katowice - Murcki 

 

Misterere mei, Deus / 17. Festiwal All'improvviso

Tradycyjny koncert „Miserere mei, Deus” zabrzmi w tym roku także w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach w ramach 17. Festiwalu All'improvviso. 


WSTĘP WOLNY - obowiązuje rezerwacja wejściówek ➡️ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

27 marca / godz. 19:30

ul. Kościelna 4, Gliwice


Festiwal All'Improvviso, to spotkanie wyjątkowych muzyków z równie wyjątkową publicznością - nie tylko z Polski. Szesnaście dotychczasowych edycji na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych w naszym kraju, czego dowodem jest nie tylko regularnie powiększana oferta programowa, ale uznanie płynące zarówno ze strony samych muzyków (honorowym Dyrektorem Artystycznym Festiwalu jest Arianna Savall), ale również tak prestiżowych organizacji jak REMA. [eng]

Traditional concert "Miserere mei, Deus" will take place this year in the Church of St. All the saints in Gliwice as part of the 17. Festival All'improvviso. 


FREE ENTRANCE - ticket reservation is required ➡️ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

27 march / 7.30 p.m. 

4 Kościelna STR, Gliwice


The All'Improvviso festival is a meeting of unique musicians with an amazing audience - not only from Poland. The sixteen editions so far have become permanent fixtures in the calendar of the most important music events in our country, as evidenced not only by regularly expanded program offer, but also by the recognition coming from the musicians themselves (the honorary Artistic Director of the Festival is Arianna Savall), but also of such prestigious organizations as REMA. 

 

Hymn Cherubinów - Koncert Muzyki Cerkiewnej

Pierwszy dzień wiosny już od wielu lat kojarzy się ze świętem muzyki dawnej. Tym razem zapraszamy Państwa do klasycystycznego ogrodu, pełnego niezwykłej, przebogatej w barwy i nastroje muzyki twórców przełomu tej epoki. Wśród nich m.in. – Maksym Berezowski, uznawany za jednego ze „Złotej Trójki” kompozytorów ukraińskiej muzyki klasycznej XVIII wieku, a także Dmitrij Bortnianski – kompozytor, śpiewak i dyrygent pochodzenia łemkowskiego oraz ukraiński kompozytor i śpiewak – Artem Wedel.

Koncert w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” oraz kompozytora i pianisty ukraińskiego Ivana Taranenko.


Darmowe wejściówki do odebrania na portierni MDK. 


21 marca 2024 / godz. 18:00

Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” - pl. Pod Lipami 1, Katowice


[eng]


The first day of spring has been associated with a festival of early music for many years. This time we invite you to a classicist garden, full of extraordinary music, rich in colors and moods, by artists at the turn of this era. Among them, among others: – Maksym Berezowski, considered one of the "Golden Three" composers of Ukrainian classical music of the 18th century, as well as Dmitry Bortnianski - composer, singer and conductor of Lemko origins, and Ukrainian composer and singer - Artem Wedel.


A concert performed by the Katowice City Singers' Ensemble "Camerata Silesia" and the Ukrainian composer and pianist Ivan Taranenko.


Free tickets can be collected at Municipal Culture Center concierge.


March 21, 2024 / 6 p.m.

Municipal Cultural Center "Szopienice-Giszowiec" 

Square under Linden Trees 1, Katowice

 

Andrzej Siewiński „Requiem”

Rekonstrukcja staropolskiej mszy żałobnej wraz z kazaniem „pogrzebnym” z 1626 roku

Program

- Media vita (anonim, kancjonał benedyktynek sandomierskich, 1721)
- Andrzej Siewiński (zm. przed 1726): Requiem
- Requiem-Kyrie 
- Graduał Requiem (chorał gregoriański)
- Tractus Absolve (chorał gregoriański)
- Dies irae
- Kazanie pogrzebne (ks. Baltazar Łabęcki, Wilno 1626, fragment)
- Domine Jesu
- Sanctus
- Agnus Dei
- Communio Lux aeterna (chorał gregoriański)
- Salve Regina (anonim, Sandomierz 1750)

 

Wykonawcy

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

Anna Szostak - dyrygenta

Adam Myrczek - narrator

Zespół Instrumentów Historycznych „Baroque Sonus”

Aleksandra Radwańska, Łukasz Krusz - skrzypce

Małgorzata Józefowska, Agnieszka Mazur - oboje

Justyna Młynarczyk - viola da gamba

Tomasz Orlow - pozytyw

Michał Goławski - klawesyn

Marcin Konik - prowadzenie

 

16 marca 2024 / 19:30

NOSPR, Katowice

 

[eng]

Reconstruction of the old Polish funeral mass with a "funeral" sermon from 1626

 

Program

 

- Media vita (anonymous, cantional of the Benedictine nuns of Sandomierz, 1721)

- Andrzej Siewiński (died before 1726): Requiem

- Requiem-Kyrie

- Gradual Requiem (Gregorian chant)

- Tractus Absolve (Gregorian chant)

- Dies irae

- Funeral sermon (Rev. Baltazar Łabęcki, Vilnius 1626, fragment)

- Domine Jesus

- Sanctus

- Agnus Dei

- Communio Lux aeterna (Gregorian chant)

- Salve Regina (anonymous, Sandomierz 1750)

 

Contractors

The Katowice City Singers' Ensemble Camerata Silesia

Anna Szostak - conductor

Adam Myrczek - narrator

Historical Instruments Ensemble "Baroque Sonus"

Aleksandra Radwańska, Łukasz Krusz - violin

Małgorzata Józefowska, Agnieszka Mazur - oboe

Justyna Młynarczyk - viola da gamba

Tomasz Orlow - positive

Michał Goławski - harpsichord

Marcin Konik - host

 

March 16, 2024 / 7:30 p.m

NOSPR

Wojciech Kilar Square 1, Katowice

 

Co bez miłości wart jest świat

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” oraz Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne zaprasza na koncert kończący czas karnawału. 

Po koncercie możliwość wypicia kawy ze słodkim dodatkiem.


UWAGA -wstęp wolny, prosimy jednak o zarezerwowanie ilości miejsc w FORMULARZU. Po koncercie będzie możliwość złożenia ofiary na rzecz rozwoju działalności artystycznej auli seminarium.

 

Najpiękniejsze kolędy polskie i obce w opracowaniu Krzysztofa Baculewskiego

 Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” zaprasza wszystkich do wysłuchania kolęd oraz do wspólnego śpiewania. 

Po koncercie w Seminarium zapraszamy na kawę i coś słodkiego.


UWAGA - wstęp wolny, prosimy jednak o zarezerwowanie ilości miejsc w FORMULARZU. Po koncercie będzie możliwość złożenia ofiary na rzecz rozwoju działalności artystycznej w naszej auli.

 


 
 
 

„Hej kolęda, kolęda!” Koncert świąteczny z udziałem publiczności

 

Wykonawcy
 
Anna Szostak – dyrygentka
 
Kwartet smyczkowy:
Katarzyna Jawor – skrzypce
Karolina Szefer-Trocha – skrzypce
Dawid Jadamus – altówka
Łukasz Frant – wiolonczela
Sekcja rytmiczna:
Kajetan Borowski – fortepian
Jacek Długosz – gitara
Michał Kapczuk – bas
Michał Dziewiński – perkusja
 
Program
Przybieżeli do Betlejem
Gdy śliczna Panna
Mędrcy świata, monarchowie
Cicha noc
Tryumfy Króla Niebieskiego
Mizerna cicha
Oj maluśki, maluśki
Dzisiaj w Betlejem
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Bóg się rodzi
Wśród nocnej ciszy
Bracia patrzcie jeno
Do szopy, hej pasterze
 
14 stycznia 2024 / godz. 16:00 i 19:00
NOSPR, Katowice
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA! :)
 

 

2023

Polskie Requiem

 

„POLSKIE REQUIEM” – KONCERT NADZWYCZAJNY WIEŃCZĄCY 90. ROCZNICĘ URODZIN KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

 

„Tam polskość jest szczególnie silnie zaznaczona” – mówił o „Polskim Requiem” Krzysztof Penderecki, wskazując na przełomowe momenty w dziejach naszego narodu, które stały się impulsem tworzenia kolejnych części utworu. Po raz pierwszy jedno z największych dzieł Krzysztofa Pendereckiego wykonano w Stuttgarcie w 1984 roku. Niemal 40 lat od tego wydarzenia, w roku 90. urodzin Mistrza, kompozycja zabrzmi po raz pierwszy w Lusławicach. Pełen symbolicznych odniesień do tragicznej historii naszego kraju utwór w trudnych latach stanu wojennego służył „pokrzepieniu serc” i stał się świadectwem osobistego zaangażowania kompozytora w losy Ojczyzny. 

„Polskie Requiem” – ważna muzyczna karta w historii narodu polskiego – zabrzmi w Europejskim Centrum Muzyki, zamykając tym samym obchody roku jubileuszowego 90. urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Koncert jest wyrazem hołdu, jaki Lusławice składają swojemu Patronowi, twórcy niepokornemu, artyście ciągle poszukującemu, Mistrzowi dźwięku i formy, miłośnikowi słowa i natury, humaniście zatroskanemu o losy człowieka, ostatniemu z wielkich.

 

Maciej Tworek – dyrygent

Iwona Hossa – sopran

Anna Radziejewska – mezzosopran

Rafał Bartmiński – tenor

Wojciech Gierlach – bas

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

Chór Polskiego Radia – Lusławice

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

Chór Collegium Cantorum


17 grudnia, niedziela, godzina 18:00

Sala koncertowa, Lusławice


OSTATNIE BILETY: https://www.bilety24.pl/koncert/1155-polskie-requiem-krzysztofa-pendereckiego-95716?id=523198&hash=MjA1NTY0ODg4OQ==

Serdecznie zapraszamy!

 

tekst: Jadwiga Kania / ECMKP

grafika: Karta szkicu „Polskiego Requiem” / zbiory archiwum ECMKP.

Tęskni dzioucha do syneczka

 

Camerata Silesia - Tęskni dzioucha do syneczka

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na koncert promujący naszą kolejną płytę - „Tęskni dzioucha do syneczka” ❗⚒

Śląskie pieśni ludowe okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku są stosunkowo nowym zjawiskiem folklorystycznym. Ich treść jest oczywiście ściśle związana z wydarzeniami historycznymi lat 1919-1921. Pieśni te utrwalone zostały przez śląskie czasopisma, broszury, śpiewniki i ulotki z tego okresu.


Premiera płyty „Tęskni dzioucha do syneczka” odbędzie się 15 grudnia :) ⚒

Zachęcamy do kliknięcia w nasz Pre-Save na Spotify: https://distrokid.com/.../tskni-dzioucha-do-syneczka...


Oddział IPN w Katowicach jest partnerem przedsięwzięcia. 


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Pieśni nad pieśniami i chóry nad chorami

 

Camerata Silesia - Pieśni nad pieśniami i chóry nad chórami

 

Program:

Wojciech Kilar 

Modlitwa do małej Tereski

Agnus Dei

Hymn paschalny

 

Krzysztof Penderecki

Agnus Dei z Missa Brevis

Miserere z Pasji wg św. Łukasza

O gloriosa virginum

 

Joanna Wnuk-Nazarowa

„Wrony” na chór mieszany do wiersza K. I. Gałczyńskiego (1968 r.) - prawykonanie 

„Dwa wiatry” – na chór mieszany do wiersza J. Tuwima (1968 r.) - prawykonanie  

 

Henryk Mikołaj Górecki

Pieśń nr. 1 „Hej, z góry, z góry! Kóniku bury” z cyklu „Pięć pieśni kurpiowskich” op. 75

 

24 listopad / godz. 19:30

NOSPR, Sala kameralna

ul. Wojciecha Kilara 1, Katowice

 

Sprzedaż biletów (30-40zł) dostępna w kasach NOSPR oraz przez opcję „Kup bilet” w wydarzeniach na www.nospr.org.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Koncert / Brynów

 

Camerata Silesia - Koncert / Brynów

 

Program:

Wojciech Kilar: 

– Modlitwa do małej Tereski

– Agnus Dei 

– Hymn paschalny 

Krzysztof Penderecki: 

– Agnus Dei z Missa Brevis 

– Miserere z Pasji wg św. Łukasza 

– O gloriosa virginum 

Henryk Mikołaj Górecki: 

– Hej, z góry, z góry! Kóniku bury - Pięć pieśni kurpiowskich op. 75

 

12 listopad / godz. 19:00

Parafia Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie 

ul. Przyklinga 12, Katowice

 

Wstęp wolny!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Koncert / Oprawa Mszy Świętej / Archikatedra Chrystusa Króla

 

Camerata Silesia - Oprawa Mszy Świętej z okazji Dnia Niepodległości 

 


11 listopada / godz. 10:30

Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach 

ul. Plebiscytowa 49A, Katowice

 

Wstęp wolny!

 

 

Nagroda „Śląski Szmaragd” & koncert

 

Camerata Silesia - Pamiątka Reformacji 

Wręczenie nagrody „Śląski Szmaragd” & koncert

 

O godzinie 17:00 rozpocznie się uroczyste nabożeństwo, podczas którego „Camerata Silesia” pod dyrekcją prof. dr hab. Anny Szostak otrzyma z rąk ks. bpa Mariana Niemca nagrodę "Śląski Szmaragd" ?

Koncert nastąpi zaraz po nim!


Program:

Paweł Łukaszewski - Nunc dimittis

Giuseppe Verdi - O Padre nostro

Ryszard Gabryś - Inskrypcja gdańska

Olivier Messiaen - O sacrum convivium

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence

Geroge Friedrich Handel - Alleluja z oratorium „Mesjasz”


31 październik / godz. 17:00

Parafia Ewangelicko-Augsburska Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach

ul. Warszawska 18, Katowice

 

Wstęp wolny!

 

 

XVIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA

 

XVIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana”

 

NIEZNANY JÓZEF ZEIDLER - SKARBY BIBLIOTEKI ŚWIĘTOGÓRSKIEJ

 

Ideą festiwalu są odkrycia muzyki odnalezionej w bibliotece klasztoru Księży Filipinów. Każdy rok to kolejna odsłona dzieł „polskiego Mozarta”, czyli Józefa Zeidlera. Także w tym roku publiczność przekona się, że coraz bardziej znany kompozytor z Gostynia zaskakuje stylem i muzycznym kunsztem. Prezentacja jego dzieł na tle utworów kilkadziesiąt lat starszego ks. Gorczyckiego i współczesnego mu Wojciecha Dankowskiego z pewnością ukaże niepowtarzalność mistrza ze Świętej Góry.

 

Koncert poświęcony jest śp. prof. Jarosławowi Brękowi, który był związany z Festiwalem i uczestniczył we wszystkich jego edycjach. W związku z tym o godz. 18:00 w Bazylice Świętogórskiej zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłego artysty.

 

Program:

Józef Zeidler - Litania C o Matce Boskiej

Krzysztof Penderecki - Trzy utwory w dawnym stylu

Wojciech Kilar - Orawa

Henryk Mikołaj Górecki - Trzy utwory w dawnym stylu

Franz Anton Hoffmeister - Sinfonia in C


Wykonawcy:

Ewa Tracz - sopran

Anna Bernacka - mezzosopran

Remigiusz Nowak - bas-baryton

Łukasz Nowak - tenor

Marek Moś - dyrygent

Anna Szostak - przygotowanie chóru

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO 

 

30 września / godz. 19:30

Gostyń - Święta Góra

Sanktuarium Maryjne Świętogórskiej Róży Duchownej. Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

15, 63-800 Głogówko

 

WSTĘP WOLNY! :)

 

 

18. Gorczycki Festiwal

18. Gorczycki Festiwal

 

Jedenaście koncertów z udziałem znakomitości polskiej sceny muzycznej od 2 września do 1 października 2023 roku. Tegoroczna edycja Festiwalu pod tytułem „Ewolucje” ma na celu pokazanie ewolucji w muzyce, jaka dokonywała się w dwóch epokach: baroku oraz w muzyce współczesnej. Ewolucja w obu epokach miała decydujące znaczenie dla dalszego biegu historii muzyki.

 

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - kompozytor, kapelmistrz i ksiądz, urodziny w II poł. XVII wieku. Był on niemal wyłącznie kompozytorem muzyki religijnej - z racji głębokiego zaangażowania w funkcje kapłańskie oraz kapelmistrzowską dbałość zgodną z sensem liturgii oprawę muzyczną. Swoje utwory sygnował charakterystycznymi inicjałami G. G. G. w incypicie głosu basowego lub oznaczał pełnym nazwiskiem.

 

Program:

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Alleluja. Prophetae Santi

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Te Joseph celebrant

Antonin Dvořak - Pieśni biblijne na głos z fortepianem

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence

Ivan Taranenko - Psalm 27 „Wzywam Cię, Panie” na chór i fortepian


Wykonawcy:

Grzegorz Wollmann - tenor solo

Michał Goławski - fortepian

Ivan Taranenko - fortepian

Anna Szostak - dyrygent

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”


24 wrzesień / godz. 17:00

Parafia św. Jacka, ul. Jana Matejki 1,

41-900 Bytom

 

WSTĘP WOLNY!


Partnerem Festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest na stronie www.gorczycki.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

 

 

 

18. Gorczycki Festiwal

18. Gorczycki Festiwal

 

Jedenaście koncertów z udziałem znakomitości polskiej sceny muzycznej od 2 września do 1 października 2023 roku. Tegoroczna edycja Festiwalu pod tytułem „Ewolucje” ma na celu pokazanie ewolucji w muzyce, jaka dokonywała się w dwóch epokach: baroku oraz w muzyce współczesnej. Ewolucja w obu epokach miała decydujące znaczenie dla dalszego biegu historii muzyki.

 

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - kompozytor, kapelmistrz i ksiądz, urodziny w II poł. XVII wieku. Był on niemal wyłącznie kompozytorem muzyki religijnej - z racji głębokiego zaangażowania w funkcje kapłańskie oraz kapelmistrzowską dbałość zgodną z sensem liturgii oprawę muzyczną. Swoje utwory sygnował charakterystycznymi inicjałami G. G. G. w incypicie głosu basowego lub oznaczał pełnym nazwiskiem. 

 

Program:

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Allelujea. Prophetae sancti

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Te Joseph celebrant

Antonin Dvořak - Pieśni biblijne na głos z fortepianiem

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence

Renāte Stivrina - Tota pulchra est (prawykonanie)

Ivan Taranenko - Psalm 27 „Wzywam Cię, Panie” na chór i fortepian

 

Wykonawcy

Ivan Taranenko - fortepian

Łukasz Nowak - tenor solo

Michał Goławski - fortepian

Anna Szostak - dyrygent

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

 

23 września / godz. 18:00

Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach

ul. Warszawska 18

 

WSTĘP WOLNY! :)

 

Partnerem Festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest na stronie www.gorczycki.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

Festiwal Fide et Amore w Żorach

XVII Międzynarodowy Festiwal Fide et Amore, 2023

DEER'S CRY

 

 

Program:

Fragmenty Litanii do Wszystkich Świętych (chórałowe)

Władysław Leszczyński - Hymnus de SS. Martyribus

Anonim - De sancta Anna

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Alleluja. Prophetae Sancti

Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Te Joseph celebrant

Krzysztof Penderecki - O gloriosa virginum

Wojciech Kilar - Modlitwa do Małej Tereski 

Paweł Łukaszewski - Aria di Angelo z Ressurectio

Arvo Pärt - The Deer's Cry

Henryk Mikołaj Górecki - Matko Najświętsza z Pieśni Maryjnych op. 54

Mikołaj Zieleński - Vox in Rama z Communiones 

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence 

 

1 września / godz. 19:00

Parafia św. Stanisława w Żorach mieści się przy ul. Boryńskiej 4. 

 

Wykonawcy:

Aleksandra Poniszowska - mezzosopran

Aleksandra Wójcik - saksofon altowy

Michał Goławski - fortepian, organy

Anna Szostak - dyrygent

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Ecce Homo

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Zespół Szkół Społecznych im. Wspólnej Europy w Żorach

Koncert Muzyki Sakralnej / Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej / KATOWICE - PODLESIE

Koncert „Matko Najświętsza”

 

28 sierpnia / godz. 17:00

Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej mieści się w Katowicach - Podlesiu przy ul. Piotra Michałowskiego 9.

 

Program:

Henryk Mikołaj Górecki - Matko Najświętsza z Pieśni Maryjnych na chór mieszany a cappella, op. 54

Henryk Mikołaj Górecki - Ach, jak smutne jest rozstanie z Pieśni Maryjnych na chór mieszany a cappella, op. 54

Pēteris Vasks - The Fruit of Silence na chór mieszany i fortepian

Anonim - De Sancta Anna

Arvo Pärt - The Deer's Cry na chór mieszany a cappella

Wojciech Kilar - Modlitwa do Małej Tereski na chór mieszany a cappella

Paweł Łukaszewski - Nunc dimittis na kwartet solistów i chór mieszany

 

WSTĘP WOLNY! 

Finał sezonu! / NOSPR / Foster / Verdi - Falstaff

Program:

Giuseppe Verdi 

„Falstaff” (wersja estradowa)

 

Przed koncertem, o godz. 18.30, w sali kameralnej odbędzie się spotkanie z Andrzejem Sułkiem, który omówi wykonywany tego wieczoru utwór. Wejście na prelekcję jest bezpłatne, do uczestnictwa w prelekcji uprawnia okazanie karty abonamentowej lub biletu na koncert.

Ostatnia opera Giuseppe Vierdiego jesy pyszną komedią muzyczną. Libretto, oparte na motywach Szekspirowskich Wesołych kumoszek z Windsoru oraz Hneryka IV, przedstawia historię rubasznego, podstarzałego szlachcica, sybaryty wplecionego w misterne intrygi miłości i zazdrości. Sir John Falstaff czerpie z życia, ile tylko się da. Verdi obdarzył tę opowieść całym swoim doświadczeniem scenicznym, wpisując się w tradycję włoskiej opery buffa. Co raz muzyka przywołuje na myśl lekkie, skrzące się humorem opery Mozarta czy Rossiniego. Operowi erudyci odnajdą tu również dialog Verdiego z własną twórczością. Ponad 80-letni twórca Falstaffa odnajdywał siebie w postaci tytułowego bohatera, wręcz się z nim identyfikował. W finale jego fenomenalnej partytury wybrzmiewa przesłanie, że cały świat to żart jedynie. Czy uwierzymy staremu włoskiemu mistrzowi?

[Adam Suprynowicz]

Czas trwania koncertu: ok. 110 min

 

Dyrygent

Lawrence Foster 

 

Wykonawcy

NOSPR

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

Chór Polskiego Radia

Lester Lynch - Sir John Falstaff (baryton)

Jean-Sébastien Bou - Ford (baryton)

Melody Moore - Mrs Alice Ford (sopran)

Aleksandra Kubas-Kruk - Nanetta (sopran)

Karol Kozłowski - Fenton (tenor)

Nadine Weissmann - Mrs Quickly (mezzosopran)

Mirouslava Yordanova - Mrs. Meg Page (mezzosopran)

Johannes Strauss - Dr Caius (tenor)

Karol Skwara - Pistola (bas)

Piotr Kalina - Bardolfo (tenor)

Anna Szostak - przygotowanie Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Andrzej Zawisza - przygotowanie Chóru Polskiego Radia

 

23 czerwca / godz. 19.30

NOSPR / Sala Koncertowa

Czułego, ciepłego słońca

Program:

Ivan Taranenko - Czułego, ciepłego słońca

Pēteris Vasks - Pater Noster, Plainscapes, The Fruit of Silence

 

Ivan Taranenko

„Psalm 27. Wzywam Cię, Panie” na chór mieszany i fortepian (prawykonanie). Utwór Czułego, ciepłego słońca zawdzięcza swe artystyczne życie Cameracie Silesii, która prawykonała dzieło w siedzibie NOSPR w roku 2019. Ivan Taranenko - ukraiński kompozytor, pianista i pracownik naukowy Katedry Kompozycji Państwowej Ukraińskiej Akademii Muzycznej w Kijowie - zaznaczał wówczas, iż w doświadczeniu tytułowej czułości słonecznych promieni, Bożej łaski i miłosierdzia, wybrzmiewa hymn na cześć Stwórcy. Pierwiastek duchowości łączy go z Pēterisem Vasksem, najwybitniejszym kompozytorem łotewskim. Vasks, zwłaszcza w muzyce wokalnej, znalazł szczególną przestrzeń do dzielenia się swoją wrażliwością. Jego dźwiękowy świat przenika refleksja nad wartościami chrześcijańskimi, sensem egzystencji czy naturą i jej losem w rękach współczesnego człowieka. Swoje obawy i nadzieje wyraża językiem różnorodonym: od kontemplacyjnych, uproszczonych harmonii po rozdzierające kulminacje, sięgając po neoklasyczne formy i do modalnych korzeni muzyki łotewskiej. Wszystko, by zrealizować swoje credo: „Większość ludzi nie posiada już wierzeń, miłości i ideałów. Utracono wymiar duchowy. Moją intencją jest dostarczanie pokarmu duszy i to właśnie głoszę w swoich dziełach”

[Agnieszka Nowok-Zych]

 

Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

soliści Cameraty Silesii

instrumentaliści NOSPR

Anna Szostak – dyrygent

 

17 czerwca / godz. 18:00

NOSPR / Sala Kameralna 

Miserere mei, Deus

Muzyka na Wielki Piątek

Program:

Gregorio Allegri - Miserere (opr. kadencji Stanisław Krupowicz)

Krzysztof Penderecki - Agnus Dei z Missa Brevis

Anonim - Crux fidelis
Anonim - Popule meus

Olivier Messiaen - O sacrum convivium

Sabina Meck - W krzyży cierpienie

Samuel Barber - Agnus DeiWykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Adam Myrczek  recytacje

Anna Szostak – dyrygent

 

7 kwietnia / Wielki Piątek / godz. 23:00

Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach


Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupę i Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Wiktora Skworca.


Patronat medialny: Gość Niedzielny, Radio eM, TVP3 Katowice, Polskie Radio Katowice

Koncert organowy w NOSPR

Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Soliści Cameraty Silesii

Instrumentaliści NOSPR

Tomasz Orlow - organy

Anna Szostak – dyrygent


Program:

Arvo Pärt Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem


Sala koncertowa NOSPR

2 kwietnia / niedziela / godz. 18:00


Bilety do kupienia na stronie i w kasach NOSPRI Międzynarodowy Ekumeniczny Koncert Muzyki Pokutnej i Pasyjnej w Żorach

Program:

Gregorio Allegri Miserere (opr. kadencji Stanisław Krupowicz)

Mikołaj Zieleński In monte Oliveti

Antonio Lotti Crucifixus

Samuel Barber – Agnus Dei

Sabina Meck – W krzyżu cierpienie (oprac.)

Sabina Meck – Ludu, mój ludu (oprac.)

John Tavener – Svyati na chór mieszany i wiolonczelę


Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Michał Koziński – wiolonczela

Anna Szostak – dyrygent

 

Koncert Cameraty Silesii będzie poprzedzony występem Chóru Mieszanego „Hron” pod dyrekcją Petera Bibzy.


Parafia św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach

25 marca / sobota / godz. 17:00

Wstęp wolny

10. Festiwal Prawykonań

"Polska muzyka najnowsza"

Koncert "Dlaczego Odyseusz milczy?"

Program:

Agnieszka Stulgińska Respiro na zespół wokalny

Karol Nepelski Process: performans muzyczny na chór

Dariusz Przybylski Sirens na zespół wokalny


Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Anna Szostak – dyrygent

 

Sala kameralna NOSPR 

11 marca / sobota / godz. 21:00


Bilety do kupienia na stronie i w kasach NOSPR.
Pożegnanie z kolędą

(dodatkowy koncert)

Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Michał Goławski – fortepian

Anna Szostak – dyrygentProgram:

Najpiękniejsze kolędy w opracowaniu Krzysztofa Baculewskiego


Willa Goldsteinów - sala koncertowa

30 stycznia / poniedziałek / godz. 16:00


Wstęp wolny (obowiązuje rezerwacja wejściówek)Pożegnanie z kolędą

Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Michał Goławski – fortepian

Anna Szostak – dyrygentProgram:

Najpiękniejsze kolędy w opracowaniu Krzysztofa Baculewskiego


Willa Goldsteinów - sala koncertowa

30 stycznia / poniedziałek / godz. 18:00


Wstęp wolny (obowiązuje rezerwacja wejściówek)Bachowskie wołania o ratunek:

koncert kameralny w NOSPR

Wykonawcy:

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Soliści Cameraty Silesii:

Agnieszka Bochenek-Osiecka, Grażyna Szary, Magdalena Szostak-Krupowicz – soprany

Izabela Kopiec, Agata Witek – alty

Bogusław Kowalski, Łukasz Nowak – tenory

Michał Goławski, Remigiusz Nowak, Łukasz Smołka – basy

Gabriela Kubarska – skrzypce

Łukasz Krusz – skrzypce

Anna Krzyżak-Siarkowska – altówka

Piotr Młynarczyk – viola da gamba

Stanisław Pielczyk – organy

Julia Obrębowska-Borek – flet Traverso

Karolina Jesionek – flet Traverso

Maciej Snarski – fagot

Anna Szostak – dyrygent


Program:

Jan Sebastian Bach Kantata Nach dir, Herr, verlanget mich BWV 150

Jan Sebastian Bach Missa brevis BWV 234


Sala kameralna NOSPR

28 stycznia / sobota / godz. 18:00


Bilety do kupienia na stronie i w kasach NOSPRKoncert Pasyjny w NOSPR

0 Dni 00 Godziny 00 Minuty 00 Sekundy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci.

pisali o nas

recenzje

 • Specjalnością Cameraty nie mającą precedensu w Polsce jest umiejętność łączenia śpiewu zespołowego z solowym.
  W. Kilar
  Kompozytor
 • To naprawdę jedyny polski chór liczący się w świecie.
  H. M. Górecki
  Kompozytor
 • Wykonanie przez Cameratę Silesię mojego Requiem pod dyrekcją Anny Szostak z saksofonistą Pawłem Gusnarem było wybitne. Chór zaprezentował dzieło pięknym brzmieniem oblanym instynktownym zrozumieniem muzyki. Jest to wysokiej klasy zespół śpiewaków o mistrzostwie interpretacyjnym i wokalnym.
  James Whitbourn
 • Zespół zaprezentował obie Kantaty w sposób prawdziwie mistrzowski. Konstrukcja była tak jasna, a interpretacja tak sugestywna, że otrzymaliśmy czysty obraz estetyki Weberna.
  A. Chłopecki
  Muzykolog, krytyk muzyczny
 • Zespół jest bardzo chłonny, wrażliwy. Znakomicie wypadł podczas premierowego spektaklu.
  C. Rizzi
  Dyrygent
 • To jest naprawdę fantastyczny chór, dysponujący wyjątkowymi umiejętnościami. To co wyróżnia Cameratę, związane jest z jej wszechstronnością.
  D. Pountney
  Reżyser teatralny
 • Słuchając Cameraty mam wrażenie, że w każdym z utworów spełnia się jego postać idealna.
  B. Pociej
  Muzykolog, krytyk muzyczny
 • Specjalnością Cameraty nie mającą precedensu w Polsce jest umiejętność łączenia śpiewu zespołowego z solowym.
  W. Kilar
  Kompozytor
 • To naprawdę jedyny polski chór liczący się w świecie.
  H. M. Górecki
  Kompozytor
 • Zespół zaprezentował obie Kantaty w sposób prawdziwie mistrzowski. Konstrukcja była tak jasna, a interpretacja tak sugestywna, że otrzymaliśmy czysty obraz estetyki Weberna.
  A. Chłopecki
  Muzykolog, krytyk muzyczny
 • Zespół jest bardzo chłonny, wrażliwy. Znakomicie wypadł podczas premierowego spektaklu.
  C. Rizzi
  Dyrygent
 • To jest naprawdę fantastyczny chór, dysponujący wyjątkowymi umiejętnościami.To co wyróżnia Cameratę, związane jest z jej wszechstronnością.
  D. Pountney
  Reżyser teatralny
 • Słuchając Cameraty mam wrażenie, że w każdym z utworów spełnia się jego postać idealna.
  B. Pociej
  Muzykolog, krytyk muzycznyZespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

instytucja kultury współprowadzona przez

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

oraz Miasto Katowice
Katowice
WSPIERAJĄ NAS
NOSPR

NOSPR

Polskie Radio Katowice

Polskie Radio Katowice

TVP3

TVP3

Radio eM

Radio eM

Gość Niedzielny

Gość Niedzielny

Chajdas

Chajdas